Eddy vd Noord nieuwe koster PKN Grou-Jirnsum

Nieuwe mensen, betekent soms ook afscheid nemen van anderen. Zo ook onze koster Dita. Zij gaat met pensioen en dat is welverdiend. Méér dan dat zelfs! Daar zullen wij met zijn allen echt aan moeten wennen, dat Dita niet meer het baken in onze kerk is. De gastvrouw en de meelevende koster die voor een ieder op zondagmorgen (en daarbuiten) oog had. Ik kan u uit ervaring vertellen dat een goede koster goud waard is. En dat wij een ‘gouden’ koster hadden, werd door menigeen, ook buiten onze gemeente zo gezien en gewaardeerd. Dat wordt dus een hele klus voor haar opvolger. Toch denken wij dat we een waardige en goede opvolger voor Dita hebben gevonden in de persoon van Eddy van der Noord. Een echte Grouster die veel zin heeft om aan de slag te gaan als koster. Eddy zal het op zijn eigen wijze doen en zal weer andere accenten leggen. Zijn partner Henriët zal hem daarbij helpen. Vanzelfsprekend komt er nog een kennismaking met hen beide. Ik hoop van harte dat u net zo enthousiast zult zijn over hen als wij.

Op zondag 10 juni zullen wij afscheid nemen van Dita. Niet echt, maar als koster natuurlijk. Dita blijft gelukkig aan onze gemeente verbonden en heeft zich ook al weer opgegeven voor verschillende activiteiten. Dus we blijven haar gelukkig zien! De inhoud van die zondag blijft nog even geheim, maar ik zou de berichtgeving hieromtrent goed in de gaten houden. De datum kunt u in ieder geval alvast in uw agenda noteren!

Collecte rooster komende maanden

29 april - Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork (via Douwe Ybema)

Wat er tijdens de tweede Wereldoorlog is gebeurd met de Joodse gemeenschap was vreselijk. Er zijn nog steeds mensen die niet weten wat er met hun ouders, familie is gebeurd. Ook zijn er mensen die veel hebben gedaan om de waarheid te achterhalen. Getuigenverslagen en transportlijsten zijn zorgvuldig gedocumenteerd en bieden antwoord. Een voorbeeld hiervan zijn de boeken over Sobibor van Jules Schelvis. Herinneringen kamp Westerbork houdt de herinneringen levend. Ook voor hen die de oorlog niet hebben meegemaakt.

Juist in deze tijd, waar wordt stilgestaan bij het oorlogsverleden van Nederland, is deze stichting een treffend doel. Afgelopen jaar hebben wij als gezin intensief contact gehad met een Joodse onderduikster die bij de familie van Janke haar moeder onderdak heeft gehad in de oorlog. Door de informatie van Stichting Herinneringen kamp Westerbork heeft zij waardevolle informatie over haar vader gekregen. Haar vader is in Sobibor omgekomen, het kamp waar Jules Schelvis als een van de weinigen levend is uitgekomen.

 

6 mei - Help de nieuwe kerk in Deventer (pkn)

Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid voor reactie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt werden.

 

13 mei - Help mij leven (via Mattie)

Straatkinderen en kinderen in de krottenwijken van Rio de Janeiro leveren dagelijks een strijd om het bestaan. Stichting ‘Help mij leven’ biedt deze kinderen een toekomst, door het werk van de Braziliaanse organisaties REMER en Sparta te steunen. De projecten die de stichting financieel ondersteunt zijn gericht op preventie in de krottenwijk, opvang en terugkeer in de maatschappij. Kinderen worden met sport, spel en school uit handen van drugsbendes en criminaliteit gehouden. Als dat nodig is , krijgen ze niet alleen onderdak, maar worden ze ook voorbereid op een volwaardige plek in de samenleving.

 

20 mei - (bijbel)onderwijs op het platteland van Bangladesh (KiA)

In het islamitische Bangladesh behoren c​hristenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.

 

27 mei - Zending over grenzen (via Janke Ybema)

Jaarlijks gaan er zo'n honderd transporten naar Oost-Europa. Kleding, schoenen, hygiëne-artikelen, schoolmateriaal en etenswaren zijn producten waar onder de duizenden Oost-Europeanen in armoede doorlopend vraag naar is. Tientallen vrijwilligers in Nederland zetten zich voor hen in door waardevolle goederen in te zamelen. Dankzij deze inzamelingsacties krijgen duizenden mensen in Oost-Europa producten die voor hen van levensbelang zijn. Maar zonder vervoer komen de waardevolle, ingezamelde goederen niet bij hen die het zo hard nodig hebben. Zending over Grenzen is dan ook afhankelijk van donateurs die meebetalen aan het transport. Het vervoeren van één pallet hulpgoederen kost zo'n € 150,-. Neemt u ook een deel voor uw rekening?

 

3 juni - Inloophuis als rustpunt (KiA)

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

 

10 juni - Bijenhouden biedt jongeren een toekomst (KiA)

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.

 

17 juni - Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland (pba)

De werkgroep heeft als doel om bij de Friese kerkelijke gemeenten een basis te leggen en te versterken voor de verbetering van de integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen de protestantse gemeenten. Daarvoor organiseert de werkgroep o.a. voorlichtings-en discussiebijeenkomsten in kerken. Daarnaast wordt jaarlijks een Roze Viering georganiseerd. Uw bijdrage wordt besteed aan het intensiveren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten.

 

24 juni - Wheels4Africa (via Johanna van Bolhuis)

In de binnenlanden van Afrika zijn weinig ziekenhuizen en klinieken.

Om hier te komen, moeten er grote afstanden worden afgelegd. Er zijn te weinig geschikte vervoersmiddelen, waardoor er nog steeds mensen onderweg sterven. Vooral zwangere vrouwen zijn hiervan het slachtoffer omdat ze 'te laat' bij de hulp zijn. Maar ook anderen zijn helemaal afhankelijk van dit vervoer. Goed vervoer voor ziekenhuizen, klinieken, artsen en ander medisch personeel in West Afrika is een absolute noodzaak. Wheels4Africa maakt voertuigen geschikt voor de veeleisende omstandigheden in dat gebied en zorgt ervoor dat ze er komen en in bedrijf blijven.

Johanna draagt dit doel voor omdat ze erg onder de indruk is van de persoonlijke inzet en offers die de twee mensen die deze stichting dragen hiervoor doen. Ze weten uit eigen ervaring wat nodig is en zorgen dat het er komt.

 

1 juli - Met school naar de kerk (pkn)

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabijgelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

 

8 juli - Compassion (via Douwe Ybema)

Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden. Financiële adoptie is een andere term voor het op zich nemen van financiële verantwoordelijkheid, het kind blijft dus bij zijn familie wonen.

Compassion werkt via een sponsorprogramma, waarmee kinderen/jongeren van 0 tot 20 jaar individueel kunnen worden gesteund. Al het werk vindt plaats vanuit lokale kerken, waarbij vanuit een 'holistische' benadering wordt voorzien in goed onderwijs, gezonde voeding, medische begeleiding, emotionele zorg, karakterontwikkeling en voorlichting. Sponsors kunnen corresponderen met de kinderen die zij sponsoren. Compassion werkt vanuit een christelijke visie en met lokale medewerkers die de problemen en omstandigheden in hun dorp, stad of wijk het beste kennen. Er worden (in 2015) meer dan 1,6 miljoen kinderen ondersteund via ongeveer 6.700 lokale kerken in 26 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

 

15 juli - Exodus-support, project van Exodus Noord-Nederland en Solidair Friesland (pba)

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de oprichting van een Buiten RIC, een Re-Integratie Centrum, zoals dat ook binnen de muren van een PI bestaat. Daar leren gedetineerden vaardigheden voor terugkeer in de samenleving. Dit stopt wanneer zij buiten de muren van de PI komen. Het buiten-RIC is een laagdrempelige voorziening voor ex-gedetineerden, waar hetgeen men binnen de muren heeft geleerd kan worden voortgezet en uitgebouwd. Dit gebeurt met vrijwilligers en onder professionele begeleiding.

 

22 juli - Budgetmaatje Fryslân (pba)

Volgens recent onderzoek zijn één op de vijf Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaat, onder andere uit de kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân, voor coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes.

 

29 juli - Stichting Lichtpunt opvang en ontmoeting (pba)

In de praktijk van alle dag merken we de grote nood die er heerst onder mensen, die om wat voor reden dan ook aan de zelfkant van de maatschappij terecht zijn gekomen. Met alle mogelijke hulp, middelen en gebed, hopen we een bijdrage te leveren om het leven van deze kwetsbare groep weer op de rails te krijgen. Lichtpunt maakt geen onderscheid des persoons. Om dit werk te kunnen blijven doen is uw steun hard nodig.

 

5 augustus - De Markol

De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één of meerdaagse tochten huren. Onze stichting verzorgt de inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken.

 

“Ynspiraasje”

Afgelopen maand mochten wij drie nieuwe mensen in de kerkenraad verwelkomen! En wat ís dat leuk en inspirerend. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën en nieuw elan, die zorgen voor nieuwe inspiratie en niet alleen bij de kerkenraadsleden. Ook bij de gemeenteleden hebben we enthousiasme gezien en dat is heel mooi.

Nieuwe mensen, betekent soms ook afscheid nemen van anderen. Zo ook onze koster Dita. Zij gaat met pensioen en dat is welverdiend. Méér dan dat zelfs! Daar zullen wij met zijn allen echt aan moeten wennen, dat Dita niet meer het baken in onze kerk is. De gastvrouw en de meelevende koster die voor een ieder op zondagmorgen (en daarbuiten) oog had. Ik kan u uit ervaring vertellen dat een goede koster goud waard is. En dat wij een ‘gouden’ koster hadden, werd door menigeen, ook buiten onze gemeente zo gezien en gewaardeerd. Dat wordt dus een hele klus voor haar opvolger. Toch denken wij dat we een waardige en goede opvolger voor Dita hebben gevonden in de persoon van Eddy van der Noord. Een echte Grouster die veel zin heeft om aan de slag te gaan als koster. Eddy zal het op zijn eigen wijze doen en zal weer andere accenten leggen. Zijn partner Henriët zal hem daarbij helpen. Vanzelfsprekend komt er nog een kennismaking met hen beide. Ik hoop van harte dat u net zo enthousiast zult zijn over hen als wij.

Op zondag 10 juni zullen wij afscheid nemen van Dita. Niet echt, maar als koster natuurlijk. Dita blijft gelukkig aan onze gemeente verbonden en heeft zich ook al weer opgegeven voor verschillende activiteiten. Dus we blijven haar gelukkig zien! De inhoud van die zondag blijft nog even geheim, maar ik zou de berichtgeving hieromtrent goed in de gaten houden. De datum kunt u in ieder geval alvast in uw agenda noteren!

Nieuwe initiatieven ten aanzien van onze gemeente, de kerkdiensten en de jeugd zijn er ook. Volop! Vanaf de startdienst in het nieuwe seizoen zult u daar het nodige van meekrijgen. Hoe kunnen we kerk voor het dorp zijn, iets betekenen voor Grou-Jirnsum en hoe kunnen we zorgen voor nog meer verbinding. Maar we zijn ook bezig met de vraag hoe we in de liturgie vernieuwend kunnen zijn. Daarvoor is een nieuw plan uitgedacht en beschreven door Tjitske en Marieke. Als kerkenraad hebben wij onze steun hiervoor uitgesproken en zijn heel benieuwd hoe dit vorm gaat krijgen en uiteraard ontvangen wordt. Wij zijn enthousiast en wij hopen dat u dat ook wordt.

Ook hebben we heel veel reacties gehad op onze oproepen voor de verschillende activiteiten binnen onze gemeente. Deze uitgave van Tsjerkelûden bijvoorbeeld is de eerste keer dat de nieuwe redactie haar heeft samengesteld. Inmiddels heeft u kennis kunnen maken met onze ‘speciale’ ouderlingen van dienst. De mensen die afscheid hebben genomen in maart, blijven nog specifieke activiteiten doen, kortom inspirerende ontwikkelingen.

Inspiratie betekent: bezieling of de Geest krijgen. Dat klinkt toch beter dan ‘in de flow zijn’. Zeker op weg naar Pinksteren is dat een woord dat prachtig past. En in het Fries klinkt het zo mogelijk nog mooier. Ynspiraasje, dat wensen wij u de komende tijd van harte toe!

Namens de kerkenraad, Sjirk Seinen

AUDIO | kerkdiensten

Kerkomroep.nl is het distributieplatform voor audio- en videostreaming via sIKN.

Op deze website kunnen kerken de dienst of viering voor mensen thuis beschikbaar maken zodat men live of achteraf de kerkdienst kan meebeleven.  Zo kunnen mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, toch betrokken blijven bij de eigen gemeenschap.

De Kerkomroep app

Naast de website is er ook een App voor iPad, iPhone en Android toestellen beschikbaar. Deze gratis app is te downloaden vanuit de App-store of Google Play.

Kerkomroep.nl: alsof je er zelf bij bent! 

KLIK hier voor kerkdiensten van Sint Piterkerk uit Grou >>>